ReadyPlanet.com
ปั๊มคอนกรีต คือ
รถปั๊มคอนกรีตมือสอง, อุปกรณ์ก่อสร้างมือสอง, เครื่องจักรเก่า
รถปั๊มคอนกรีต รับชำระ บัตรเครดิตวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด


+30
°
C
+31°
+24°
กรุงเทพมหานคร
, 19
+31° +24°
+31° +26°
+32° +25°
+31° +26°
+31° +25°
+30° +26°
ดูพยากรณ์ใน 7 วัน


อัตราค่าบริการ ปั๊มคอนกรีต article

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มบูม (Truck - mounted Concrete Pump)

ลำดับ รายการ อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม. ต่อท่อ ปลายบูม สูงสุด (ท่อน)
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1 รถปั๊มบูมขนาด 26 เมตร 50 11,500 180 5
2 รถปั๊มบูมขนาด 32 เมตร 50 13,500 200 5
3 รถปั๊มบูมขนาด 36 เมตร 50 15,000 220 5
4 รถปั๊มบูมขนาด 38 เมตร  50 16,000 230 5
5 รถปั๊มบูมขนาด 40 เมตร 50 17,000 250 5
6 รถปั๊มบูมขนาด 42 เมตร 50 19,000 280 5
7 รถปั๊มบูมขนาด 43 เมตร 50 20,000 300 5
8 รถปั๊มบูมขนาด 47 เมตร 50 22,000 320 5

อัตราค่าบริการปั๊มคอนกรีต - ปั๊มโมลี (Moli Concrete Pump)

ลำดับ รายการ
(งานปั๊มทั่วไปและอาคารสูง)
อัตราเหมาขั้นต่ำ ส่วนที่เกิน ราคา บาท/ลบ.ม.
ปริมาณคอนกรีต ขั้นต่ำ (ลบ.ม.) ราคาเหมา (บาท)
1 ชั้นที่   1 ถึงชั้นที่   7  รวมงานเทพื้น,ถนน 50 13,500 200
2 ชั้นที่   8 ถึงชั้นที่ 15 50 15,000 220
3 ชั้นที่ 16 ถึงชั้นที่ 20 50 17,000 250
4 ชั้นที่ 21 ถึงชั้นที่ 30 50 19,000 280
5 ชั้นที่ 31 ถึงชั้นที่ 40 50 21,500 310
6 ชั้นที่ 41 ถึงชั้นที่ 50 50 25,500 360
ค่า Standby 4 - 8 ชั่วโมง 7,000 บาท
กรณี Standby เกิน 8 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 700 บาท

ค่าติดตั้งท่อแนวราบ

 • ปั๊มบูม เริ่มคำนวณราคาจากส่วนที่เกินจากปลายปั๊มบูม
 • ปั๊มลาก เริ่มคำนวณราคาจากส่วนที่เกิน 30 เมตรแรก

กรณีติดตั้งท่อแนวดิ่ง คิดค่าติดตั้งท่อแนวดิ่งเพิ่มตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ปั๊ม ชั้นละ 1000 บาท 

30 บาท
(ต่อเมตร)
ค่าเดินทางกรณีไปตามนัดแล้วทำงานไม่ได้ (บาท/เที่ยว) ราคาเหมาขั้นต่ำ 50 คิว + ค่าเดินทาง(ถ้ามี)
ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มบูม > 300 เมตร หรือ > 1 ครั้ง 700 บาท
ค่าเคลื่อนย้ายปั๊มลาก (บาท / ครั้ง) 3,000 บาท

ค่าล้างปั๊ม กรณีคอนกรีตจัดส่งไม่ต่อเนื่อง

* มีบริการถุงจัดเก็บคอนกรีตหน้างาน(Concrete Washout Bag) ถุงละ 600 บาท

3,000 บาท

 

หมายเหตุ :

 1. การต่อท่อแนวตั้ง ต้องมีระยะความสูงไม่เกิน 3.5 เมตรต่อชั้น
 2. หน่วยงานนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดค่าเดินทางตามขึ้นอยู่กับระยะทาง
 3. บริการดูหน้างาน ครั้งละ 500 บาท(หักคืนให้ลูกค้า จากค่าบริการเรียกเก็บตามจริง หลังทำงานเสร็จ)
 4. ผงเคลือบท่อ ไฮมอร์ตาร์(1ถุง ต่อครั้ง) : ปั๊มบูม ราคาถุงละ 300 บาท / ปั๊มลาก ราคาถุงละ 750 บาท
 5. คิดราคาตามลักษณะปั๊มที่ใช้งานจริง
 6. กรุณาศึกษาเงื่อนไขประกอบการขาย

 เงื่อนไขประกอบการขาย :

 1. อัตราที่เสนอข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 2. ผู้ซื้อมีหน้าที่หัก และนำส่ง ภาษี ณ. ที่จ่าย ค่าบริการ 3% (จากยอดค่าบริการ ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 3. คอนกรีตที่ใช้ปั๊ม ต้องมีปริมาณซีเมนต์ไม่ต่ำกว่า 300 กก./ลบ.ม. และ Slump ต้องไม่ต่ำกว่า 10 +- 2.5 ซ.ม. ที่หน้างาน
 4. หน้างานต้องจัดเตรียมให้มีพื้นที่สำหรับคายปูนล้างปั๊มคอนกรีตหลังทำงานเสร็จ
 5. หน้างานต้องจัดเตรียมปูนมอร์ตาร์สำหรับเคลือบท่อ 1 คิว(สั่งโหลดมอร์ตาร์จากแพล้นท์ หรือ ใช้ไฮมอร์ตาร์ หรือผสมปูนมอร์ตาร์เอง*) / กรณีลูกค้าผสมมอร์ตาร์ใช้เอง หากท่อลำเลียงคอนกรีตอุดตันขณะทำงาน บริษัทฯขอสวงนสิทธิ์เรียกเก็บค่าเสียหาย(หากมีท่อชำรุด) และบริการเจาะท่อคอนกรีตอุตตัน(ตามความเป็นจริง) รวมทั้งขอปฏิเสธความรับผิดชอบค่าคอนกรีตเสียหายจากเหตุดังกล่าว
 6. ขณะปฏิบัติงานเทคอนกรีตผ่านปั๊ม หากเกิดอุบัติเหตุ และมีความเสียหายจากเศษวัสดุกระเด็นไปโดนสินทรัพย์บริเวณข้างเคียงหน้างาน โดยที่ลูกค้า ผู้รับเหมา หรือเจ้าของงานไม่ได้จัดให้มีสิ่งห่อหุ้มตึก หรือพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอันตราย ลูกค้า ผู้รับเหมา หรือเจ้าของงาน มีหน้าที่รับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว
 7. กรณีรถเสีย / ปูนสปอร์ย บริษัทฯจะรับผิดชอบค่าเสียหายเฉพาะคอนกรีตที่มีอายุเกิน 2 ชั่วโมง และถูกส่งกลับโดยมีเหตุจากเครื่องจักรเสียเท่านั้น ทั้งนี้วงเงินความรับผิดชอบไม่เกินยอดจองใช้ปั๊มในวันนั้นๆ
 8. กรณีลูกค้าผสมปูนมอร์ตาร์เอง(ไม่สั่งโหลดมอร์ตาร์จากแพลนท์ & ไม่ใช้ไฮมอร์ตาร์) หากเกิดอุดตัน บริษัทฯขอสวงนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าคอนกรีตเสียหายดังกล่าว
 9. กรณียกเลิกการจอง ต้องแจ้งภายใน 13.00 น.ก่อนวันทำงาน 1 วัน ถ้าแจ้งหลังจากนั้นต้องเสียค่ายกเลิกการจอง 2,500 บาท
 10. กำหนดให้หน้างานสั่งโหลดคอนกรีต เมื่อติดตั้งปั๊ม + ติดตั้งท่อให้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น กรณีที่หน้างานสั่งโหลดก่อนปั๊มพร้อมทำงาน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Our Services

pumping service article